top of page

Centru Social de Psihoterapie TFH by Atelierul Faptelor Bune – Together for Humanity

0758.020.093-  info@centrulsocialtfh.ro www.centrusocialtfh.ro  www.atelierulfaptelorbune.ro

Protectia datelor cu caracter personal.  

6_edited.png

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, Asociatia Atelierul Faptelor Bune va informeaza dupa cum urmeaza:

Pentru realizarea obiectului de activitate al Asociatiei, cat si pentru executarea sau, dupa caz, reinnoirea contractelor/acordurilor/parteneriatelor incheiate de Asociatie (ex., cu privire la Centrul social de psihoterapie), datele dumneavoastra personale, cele de pe copia actului de identitate (nume, prenume, CNP, adresa, etc.) sau de pe alte documente de identificare și/sau documente continand diferite tipuri de date cu caracter personal (ex. informatii financiar bancare, conturi, venituri, etc.), dupa caz, date privind sanatatea (boli, diagnostic, tratament, etc,), și imaginea dvs., vor fi colectate si prelucrate de catre Asociatie. In consecinta, fara a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare, Asociatia nu va putea sa presteze serviciile pentru care ne-ati contactat si/sau sa execute contractele in care este parte. O eventuala prelucrare ulterioara in scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor si, in masura in care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunand date agregate, care nu sunt utilizate in sprijinul unor masuri sau decizii privind o anumita persoana fizica.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Asociatie pentru urmatoarele scopuri:

Scopurile pentru care  Atelierul Faptelor Bune prelucreaza datele cu caracter personal sunt:

·       derularea contractelor ;

·       promovarea misiunii Asociatiei;

·       strangerea de fonduri;

·       centralizarea infomatiilor și menținerea unei baze de date interne, în care sa fie stocate informațiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele Asociatiei în activitatea acestora;

·       contactarea persoanelor vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunoștință/ notifica informații despre activitatea Asociatiei si/sau derularea contractuala;

·       realizarea de activități de marketing, dupa caz;

·       generarea de rapoarte cu privire la activitatea Asociatiei, cu scopul de facilita efectuarea managementului operațional al tuturor proceselor financiare, precum și cu scopul de analiza performanța Asociatiei;

·       arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură a corespondentei adresate Asociatiei si expediata de Asociatie;

·       pentru înregistrarea video a prezenței persoanelor în locațiile Asociatiei, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate;

·       pentru orice alte scopuri prevazute de lege. Marketing si scopuri statistice, in cazul in care va exprimati consimtamantul in acest sens;

·       Indeplinirea unor obligatii legale si cerinte ale altor autoritati.​

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate, dupa caz,  catre: autoritati de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale), furnizori de servicii, intermediari, clinici medicale specializate, alte Asociatii sau Fundatii si alti destinatari imputerniciti expres de catre Asociatie, din tara sau din alte state U.E., in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal si cu scopurile prelucrarii.

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate conform celor de mai sus vor fi retinute in baza de date a Asociatiei pe toata durata de executie a Contractului / Acordului / Parteneriatului ori de prestare a serviciilor si, ulterior, vor fi stocate pentru un termen cuprins intre 3 si 5 ani calculat de la data incetarii relatiei contractuale. In anumite situatii justificate de un interes legitim sau in cazul in care pastrarea datelor cu caracter personal colectate este necesara in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu, Asociatia va pastra si prelucra anumite date pe o perioada mai lunga de timp, insa fara a depasi durata maxima prevazuta de lege.

Datele cu caracter personal colectate in baza unui consimtamant expres valabil exprimat si/sau  in vederea transmiterii de comunicari de marketing vor fi prelucrate pana la data retragerii consimtamantului exprimat de dumneavoastra.

Incepand cu 25 mai 2018 aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul GDPR:

 • Dreptul de Acces – puteti solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal;

 • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – puteti solicita Asociatiei sa corecteze datele dvs. cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;

 • Dreptul de Ştergere – puteti solicita Asociatiei sa stearga datele dvs. cu caracter personal, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele temeiuri:

Atunci cand datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

Va retrageti consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea si daca nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;

Va opuneti prelucrarii in scopuri de marketing direct;

Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

Datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a respecta obligatia legala in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica Asociatiei;

 • Dreptul de Restrictionare – puteti solicita Asociatiei sa restrictioneze modul in care prelucreaza datele dvs. cu caracter personal, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele:

Contestati exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioada care sa permita Asociatiei sa verifice exactitatea datelor dvs. cu caracter personal;

Prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si solicitati in schimb restrictia de utilizare a acestora;

Asociatia nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar ele sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie;

V-ati opus prelucrarii in conformitate cu dreptul de a obiecta, in asteptarea verificarii daca temeiurile legitime ale Asociatiei prevaleaza asupra temeiurilor dvs.

 • Dreptul la Portabilitate – puteti solicita Asociatiei primirea datelor dvs. cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent, prelucrabil automat sau, in masur in care este posibil din punct de vedere tehnic,  sa transfere datele dvs. cu caracter personal catre o alta organizatie;

 • Dreptul de a obtine confirmarea cu privire la faptul ca datele cu caracter personal referitoare la Dvs. sunt sau nu prelucrate si comunicate intr-o forma inteligibila;

 • Dreptul de va modifica sau retrage consimtamantul. Acest drept se aplica numai daca a fost colectat consimtamantul dvs. – va puteti retrage oricand consimtamantul  pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru care v-ati dat consimtamantul, fara a aduce atingere legalitatii consimtamantului dat inainte de revocare;

 • Dreptul la opozitie – puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal care va privesc, cu exceptia cazului in care Asociatia demonstreaza ca are motive legitime care justifica prelucrarea;

 • Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii;

 • Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor;

 • Dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va rugam ca, in cazul in care, indiferent de motiv, ne transmiteti (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa comunicati prezenta Informare persoanei respective si sa luati Acordul acesteia, in cazurile aplicabile. In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

 

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati Asociatia la adresa de e-mail: contact@atelierulfaptelorbune.ro com si/sau la adresa postala de corespondenta mentionata in antet.

Informare cu privire la protecţia datelor personale                                 

Generalitati

Asociatia Atelierul faptelor bune, cu sediul în Bucuresti, str.Caderea Bastiliei nr 17 sector 1, avand cod fiscal: 41562006 (denumita in continuare “Asociatia” )in calitate de Operator în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “Regulamentul”), vă informeaza cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Colectarea si Procesarea datelor cu caracter personal.

Datele personale colectate prin intermediul declaratiei D230 completate in sprijinul Asociatia Atelierul Faptelor Bune si depunerea acestei declaratii la sediul asociatiei vor fi procesate în scopul depunerii declaratiei la ANAF .

Datele personale care sunt colectate, vor fi procesate, în scopul relațiilor cu clienții și a analizei datelor. In scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date si vor fi transmise catre

ANAF prin borderou impreuna cu declaratia pentru redirectionare a 3,5 %din impozitul pe venit, conform legii.

Furnizarea de Date și Durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea depune la organul fiscal declaratia D230: numele si prenumele, adresa, CNP, numar de telefon si adresa de e-mail.

Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale. Aceste date sunt o cerință legală si necesară pentru a putea depune in numele dumneavoastra declaratia D230 la ANAF. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs. Puteti depune personal, la sediul organului fiscal de pe raza domiciliului dumneavoastra aceasta declaratie. Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu dumneavoastra, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. În scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale.

Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

Drepturile persoanei vizate

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate,

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete,

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal

au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori,

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor,

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator,

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului.

 

 Actualizat la data de [30 Mai 2023]. Asociatia Atelierul Faptelor Bune

bottom of page